ஜனாதிபதி பிரதம அதிதியான ஸ்லிட் பட்டமளிப்பு விழா 2017

ஜனாதிபதி பிரதம அதிதியான ஸ்லிட் பட்டமளிப்பு விழா 2017

http://www.president.gov.lk/president-chief-guest-at-the-sliit-convocation/
ஜனாதிபதி பிரதம அதிதியான ஸ்லிட் பட்டமளிப்பு விழா 2017 – The official website of the President of Sri Lanka