ஸ்லிட் கம்பியூட்டிங் (தனியார்) நிறுவனம்,
13ம் மாடி, இலங்கை வங்கி வணிகக் கோபுரம்,
இலக்கம் 28, பரி. மைக்கல் வீதி, கொழுப்பு 03,
இலங்கை
computing@sliit.lk
+94 77 2 66 5555 / +94 11 754 3600