திரு.J. A. K. குலதுங்க

ஆலோசகர் / கல்வி விவகாரங்கள்

திருமதி. சிந்தா எதிரிவீர

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - செயல்முறைகள்

திரு. கயான் பண்டார திஸாநாயக்க

உதவி முகாமையாளர் - நிதி

செல்வி.நிமல்கா முனசிங்க

நிறைவேற்று அதிகாரி - மாணவர் விவகாரங்கள்

செல்வி. ஹரிணி ஏக்கநாயக்க

நிறைவேற்று அதிகாரி - சந்தைப்படுத்தல்

திரு. ஜனித் மதுஷான்

முகாமைத்துவ உதவியாளர் - நிர்வாகம்