கலாநிதி யசஸ் ஜயவீர

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் – உயர் தரம்

கலாநிதி - கணனி அறிவியல் - முகாமைத்துவம் மற்றும் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், மலேசியா (2016)

செல்வி. நிபுனிகா விதான

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்

அறிவியல் முதுமாணி – தகவல் முகாமைத்துவம் – இலங்கைத் தகவல் தொழிநுட்ப நிறுவனம், இலங்கை (2007)

செல்வி. கயானா பர்னாந்து

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்

அறிவியல் முதுமாணி – தகவல் தொழிநுட்பம் – இலங்கைத் தகவல் தொழிநுட்ப நிறுவனம், இலங்கை (2009)

திரு. ஜீவன் சிந்தக

விரிவுரையாளர்

வணிகக் கல்வி முதுமாணி – வணிகக் கல்வி, கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (2012)

செல்வி. ஹிரோஷி குலரத்ன

விரிவுரையாளர்

முதுமாணி - பிந்தைய காலனித்துவ கலாச்சாரங்கள் - லண்டன் மெட்ரோபொலிட்டன் பல்கலைக்கழகம், ஐக்கிய இராச்சியம், 2005

திரு. இரேஷ் பண்டார

துணை விரிவுரையாளர்

அறிவியல் முதுமாணி – எண்டர்பிரைசஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், ஷெஃபீல்ட் ஹலாம் பல்கலைக்கழகம், இங்கிலாந்து (2016)

செல்வி. நிதேஷிகா எல்லேபொல

துணை விரிவுரையாளர்

கணனி அறிவியல் முதுமாணி – கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (2014)

செல்வி. ருசிரா மணிக்காரச்சி

துணை விரிவுரையாளர்

தகவல் தொழிநுட்பப் பட்டப் பின் டிப்ளோமா – ஸ்லிட் (2015) (தற்போது ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளார்)

செல்வி. டிலுஷினி பர்னாந்து

துணை விரிவுரையாளர்

அறிவியல் முதுமாணி - தகவல் தொழில்நுட்பம் (சைபர் பாதுகாப்பு விசேடக் கற்கை), இலங்கைத் தகவல் தொழிநுட்ப நிறுவனம். இலங்கை (தற்போது கற்கின்றார்)

திரு. விபாவி ஆர்டிகல

துணை விரிவுரையாளர்

தகவல் தொழிநுட்ப அறிவியல் இளமாணி – இலங்கைத் தகவல் தொழிநுட்ப நிறுவனம், இலங்கை (2016)

Mr. Roshan Jayawardana

துணை விரிவுரையாளர்

Master of Business Administration, University of Colombo, Sri Lanka (Reading).

Ms. Lakna Gammedda

Assistant Lecturer

Master of Science in Computer Science, University of Colombo School of Computing (Reading)

Ms. Keerthiga Rajenthiram

Assistant Lecturer

Master of Science in Computer Science, University of Colombo School of Computing (Reading)