நூலகம்

பல்லூடக ஆய்வுகூடம்

முதுமானி விரிவுரை கூடம்

கேட்போர் கூடம்

பிணைப்பு ஆய்வுகூடம்

விரிவுரை மண்டபம்

பிரதான நூலகம்