ස්ලීට් කම්පියූටින් වනාහී තොරතුරු තාක්ෂණය තුළ හා තම පාර්ශවකරුවන් වෙනුවෙන් වටිනාකමක් ඇති කරන, ඵලදායී හා වගකිව යුතු නායකයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවී සිටියි. අපගේ වැඩසටහන් වල තොරතුරු තාක්‍ෂණයත් (Information Technology), අන්තර්-ක්‍රියාකාරී බහු මාද්‍යත් (Interactive Multimedia), මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාවත් (Software Engineering), පරිගණක ජාලකරණයත් (Computer Networking), ව්‍යාපාරික කලමනාකරණයත් (Business Administration) අඩංගු වේ. ස්ලීට් කම්පියූටින් විසින් පැවැත්වෙන මෙම පාඨමාලා තුළින් අදාළ පරිශ්‍රයේ න්‍යායාත්මක දැනුමක් ලබාදීමපමණක් නොව, නමුත් ව්‍යාපාරික ලොවේ කටයුතු පිලිබඳව සිසුන්ට ප්‍රායෝගික එළිදරව්වක්ද ලබාදේ.

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්

වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන්