fbpx

තොරතුරු තාක්‍ෂණ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වැඩසටහන

යෝග්‍යතා පරීක්‍ෂණ අයැදුම්පත

බඳවාගැනීම්:
ජනවාරි / ජූනි
කාලසීමාව:
වර්ෂ 02

මෙම පාඨමාලාව තුලින් ඔබට ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වෘත්තියක් සඳහා උසස් පුළුල් අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන අතර ඔබගේ සාමාන්‍ය බුද්ධිමය නිපුණත්වයද වර්ධනය කරනු ලබයි. කාර්මික, වානිජ හෝ මහජන යන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක වෘත්තියක් සඳහා හොඳින් සන්නද්ධ වන අතර ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ තලයේ වගකීම් වලට ළඟා වීමේ හැකියාව ඔබට බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

මෙය කාටද?

මෘදුකාංග නිර්මාණකරුවන්, මෘදුකාංග සංවර්ධකයන්, පද්ධති විශ්ලේෂකයන්, ව්‍යාපාරික විශ්ලේෂකයන් හා පද්ධති පරිපාලකයන් සඳහාය.

ආයතනය

ස්ලිට් ආයතනයේ ශාඛාවක් වන සී/ස ස්ලිට් ‍කොම්පියුටින් (පුද්ගලික) සමාගම පිහිටුවන ලද්ෙද් තම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාර්මික අධ්‍යයන අත්දැකීම් කේන්ද්‍ර කර ගැනීමට උත්සුක වන්නාවූ සිසුන් විශාල පිරිසකට අධ්‍යයන අවස්ථාවන් ලබා දීමේ අරමුණනි. ස්ලිට් ආයතනය හා සම්බන්ධවී ස්ලිට් කොම්පියු‍ටින් වෙතින් පිරිනැමෙන තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව තුලින් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව ඉතාම නවීන තොරතුරු වලින් සන්නද්ධ වීමට සිසුන් හට මග සලසා දෙනු ලබයි.

මෙම වැඩසටහන තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

 • අ‍පේක්ෂකයා  හට ඉදිරියට යාම සඳහා දොරටු  කිහිපයක් විවෘත කරමින් තොරතුරු තාක්ෂණ ජාතිත ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව 2වෙනි හා 3වෙනි වසෙර්දී නිමා කළ හැකි වන අයුරින් මෙම වැඩසටහන නිර්මාණය කර ඇත.
 • පාඨමාලාව පුරාවටම  විශේෂයෙන්ම අවසන් වසෙර්දී විශාල උපකාරක සමූහයක් තුළින් ඔබගේම වැඩසටහන නිර්මාණය කිරීමේ නිදහස ඔබට ඇත.
 • මෙමගින්  ඔබගේ වෘත්තිය විකල්පයන් නම්‍යශීලි කරමින්  බොහෝ සේවායෝජකයින් බලාපොරොත්තු වන පුළුල් පදනම  ඔබට ලැබෙනු ඇත.
 • කාර්මික ක්ෂේත්‍ර වෘත්තීමය උපෙද්ශන සහය සහ පුහුණු කාලයකින් පසු අධ්‍යාපනික, වෘත්තීමය සහ ප්‍රායෝගික කාර්්‍යයන්  නිමවූ ඔබගේ දැන් සූදානම තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකටය.

වැඩිදුර අධ්‍යාපනය

තොරතුරු තාක්ෂණය ‍‍‍උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව නිමා කරනු ලබන සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය වසරක උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ විය හැකිය. ඉන්පසු තොරතුරු තාක්ෂණයේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් උදා- මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරු විද්‍යාව , සයිබර් සුරක්ෂණය වැනි වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි විය හැකිය.

යෝග්‍යතා පරීක්‍ෂණය

තොරතුරු තාක්ෂණය උසස් ජාතික ඩි‍ප්ලෝමා පාඨමාලාවට ඇතුලත්වීම සඳහා අවම සුදුසුකම් සපුරාලන ලබන අයදුම්කරුවන්ගේ අයදුම්පත් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබයි. මෙම පරීක්ෂණය මගින් විශ්ලේෂණ, තර්කානුකූල සහ ගණිතමය හැකියාවන් පරීක්ෂා කර බලන අතර යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සිංහල, ඉංග්‍රීසි හා දමිළ භාෂාවන්ගෙන් පැවැත්වේ.

අයැදුම් කළ හැකි ආකාරය

 • මෙතැනින් යෝග්‍යතා අයදුම්පත ලබාගන්න. තොරතුරු තාක්ෂණ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ස්ලිට් කොම්පියුටින් වෙත කෙලින්ම ලබා දිය යුතුය.
 • යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සහ ක්‍රියාවලිය සඳහා අයදුම්කරුවන් විසින් රු. 1000/-ක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
 • මෙම ගෙවීම ලංකා බැංකු කොල්ලුපිටිය ශාඛාවේ ජංගම ගිණුම් අංක 1630619ට හෝ සම්පත් බැංකු කොල්ලුපිටිය ශාඛා ජංගම ගිණුම් අංක 013410001688 හි SLIIT Computing (Pvt) Ltdට බැර කළ යුතුය.
 • නිවැරදිව පුරවන ලද අයදුම් පත සහ බැංකු රිසිට් පත පහත දැක්වෙන ලිපිනයට එවිය යුතුය.

 

ශිෂ්‍ය කටයුතු සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය

සී/ස ස්ලිට් කොම්පියුටින් (පුද්ගලික) සමාගම

13 වෙනි මහල ලංකා බැංකු මර්චන්ට් කුළුණ

අංත 28, ශාන්ත මයිකල් පාර

කොළඹ 03

ක්ෂණික ඇමතුම්  0772 66 55 55

දුරකථනය 0117 54 36 00

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

පදනම් පාඨමාලා

 • ගණිත කුසලතා පදනම
 • ඉංග්‍රිසි සන්නිෙව්දන කුසලතා

1වෙනි වසර - 1වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • තොරතුරු තාක්ෂණයේ මූලධර්මයන්
 • පරිගණක ක්‍රියාවලි සම්පාදන ශිල්පීය න්‍යායන් සහ අභ්‍යාසයන්
 • ක්‍රියාවලි සම්පාදනය සඳහා හැඳින්වීම (C / C++)
 • ව්‍යාපාර ඉංග්‍රීසි හා සන්නිවේදන කුසලතා
 • තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගණිතය

1වෙනි වසර - 2වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • දත්ත හුවමාරුව සහ පරිගණක ජාලයන්
 • පද්ධති විශ්ෙල්ෂණය සහ නිර්මාණය
 • වස්තු කේන්ද්‍රිත ක්‍රියාවලි නිර්මාණය (JAVA)
 • දත්ත ගබඩා කළමනාකාරණ පද්ධති
 • කාර්මික සන්නිවේදනය

2වෙනි වසර - 1වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • ජාල නිර්මාණය
 • පරිගණක ප්‍රස්තාරික ක්‍රම සහ බහු මාධ්‍ය
 • පරිගණක දෘවාංග සහ ක්‍රියාවලි පද්ධති
 • ද්‍රව්‍ය මූලික විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණය
 • ආර්ථික විද්‍යාව සහ කළමනාකරණය

2වෙනි වසර - 2වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • TCP / IP ක්‍රියාවලි සම්පාදන සංකල්පයන්
 • ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ දත්ත ගබඩා කළමනාකරණ පද්ධති
 • දත්ත ව්‍යුහයන් සහ ඇල්ගොරිතමයන්
 • ඇල‍්ගොරිතමයන් නිර්මාණය සහ විශ්ෙල්ෂණය
 • තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය

දැන්ම අයැදුම්කර ඔබේ ආසනය වෙන්කරගන්න. මෙම වැඩසටහන සඳහා සීමිත ආසන ගණනක් ඇත.

දැන්ම අයැදුම්කරන්න