කීල් අවබෝධය ලද අමාත්‍යමණ්ඩල පත්‍රිකාව

කීල් අවබෝධය ලද අමාත්‍යමණ්ඩල පත්‍රිකාව