සීමාසහිත ස්ලීට් කම්පියුටින් (පුද්ගලික) සමාගම
13 වන මහල, ලංකා බැංකු වෙළද කුළුණ,
28, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ 3
ශ්‍රී ලංකාව
computing@sliit.lk
+94 77 2 66 5555 / +94 11 754 3600