මහාචාර්‍ය ලක්ෂ්මන් එල්. රත්නායක

සභාපති

මහාචාර්‍ය ලක්ෂ්මන් එල්. රත්නායක මහතා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට වසර 40 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් ගෙන එන අතර මේ වන විට ඔහු ස්ලීට් (SLIIT) ආයතනයේ සභාපති ධූරය දරයි. ඔහු ජාතික පර්යේෂණ සභාව හා ජාතික විද්‍යා පදනමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල වලද සාමාජිකයෙකි.....

මහාචාර්‍ය ලලිත් ගමගේ

කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂක / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

මහාචාර්‍ය ලලිත් ගමගේ මහතා 1999 දී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණික ආයතනය (SLIIT) ස්ථාපනය කිරීමේදී ප්‍රමුඛ කාර්‍යභාරයක් ඉටුකළ අතර, දැනට සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහු 2000 වසරේදී අධ්‍යයන නායකත්වය තුළ වසරේ විශිෂ්ඨතම තරුණ පුද්ගලයා.....

මහාචාර්‍ය මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර (මහත්මිය)

අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩල සාමාජික / අධ්‍යක්‍ෂක, අධ්‍යයන කටයුතු

මහාචාර්‍ය මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර ස්ලීට් ආයතනයේ ජාත්‍යන්තර පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කරයි. ඇය ජාත්‍යන්තර පීඨාධිපති කාර්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වය, පරිපාලනය හා සාමාන්‍ය අධීක්ෂණය ලබාදීම සඳහා වගකිව යුතු වේ....

සංජීව වික්‍රමනායක මහතා

අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩල සාමාජික

සංජීව වික්‍රමනායක මහතාට, EWIS සමූහයේ සභාපති ලෙස, ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25 කට අධික ගණනාවක අත්දැකීම් ඇත. ඔහුගේ එක් විශාල ජයග්‍රහණයක් නම් ‘ඊස්ට් වෙස්ට් ඉන්ෆමේෂන් සිස්ටම්ස්’ ලෙස හැඳින්වූනු සමාගම මිලයට ගැනීමයි. ඔහුගේ දූරදර්ශී නායකත්වය යටතේ...