ආචාර්ය යසස් ජයවීර

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - උසස් ශ්‍රේණිය

පරිගණක විද්‍යා ආචාර්ය - මැලේසියා කළමනාකරණ සහ විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලය (2016)

නිපුනිකා විතාන මහත්මිය

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

තොරතුරු කළමනාකරණය, විද්‍යාධිපති, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය - ශ්‍රී ලංකා (2007)

ගායනා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

තොරතුරු තාක්ෂණ, විද්‍යාධිපති, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා (2009)

ජීවන් චින්තක මහතා

කථිකාචාර්ය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයන්, විද්‍යාධිපති ව්‍යාපාර අධ්‍යනයන්, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාව (2012)

හිරෝෂි කුලරත්න මහත්මිය

කථිකාචාර්ය

විද්‍යාධිපති, ලන්ඩන් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්ව විද්‍යාලය, එක්සත් රාජධානිය, 2005

ඉරේෂ් බණ්ඩාර මහතා

සහකාර කථිකාචාර්ය

ව්‍යවසාය භාවිත ක්‍රමවේද නිර්මාණය, විද්‍යාධිපති, ෂෙෆීල්ඩ් හැලම් විශ්ව විද්‍යාලය, එක්සත් රාජධානිය (2016)

නිදේශිකා ඇල්ලපොල මෙනෙවිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

පරිගණක විද්‍යා ශාස්ත්‍රපති, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාව (2014)

රුචිරා මැණික්ආරච්චි මහත්මිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

තොරතුරු තාක්ෂණ පශ්චාත් උපාධිය (PGD), ස්ලිට් (2015) (පර්යේෂණ සඳහා හදාරයි)

දිලුෂිනී ප්‍රනාන්දු මෙනෙවිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

තොරතුරු තාක්ෂණය (සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රවීණත්වය) විද්‍යාධිපති, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය - ශ්‍රී ලංකා (හදාරන)

විභවි ආටිගල මහතා

සහකාර කථිකාචාර්ය

තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරි, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය - ශ්‍රී ලංකා (2016)

Mr. Roshan Jayawardana

සහකාර කථිකාචාර්ය

Master of Business Administration, University of Colombo, Sri Lanka (Reading).

Ms. Lakna Gammedda

Assistant Lecturer

Master of Science in Computer Science, University of Colombo School of Computing (Reading)

Ms. Keerthiga Rajenthiram

Assistant Lecturer

Master of Science in Computer Science, University of Colombo School of Computing (Reading)